Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Yavuz Sultan Selim Han’ın Rüyası

Ana Sayfa » Yavuz Sultan Selim Han’ın Rüyası

Şeyhülislâm ve tarihçi Kemlpaşazde (1468-1534). Yavuz Sultan Selim’in hayatını, şu mısralara ne kadar latif şekilde sığdırmıştır:
Az müddetde çok iş etmiş idi,
Sâyesi olmuş idî âlem-gir.
Şems’i asr idî, asırda şemsin.
Zılli memdüd olur, zamanı kasir
Hayf Sultan Selim’e, yüzbin hayf
Hem kalem ağlasın O’na, hem seyf.
(Az vakitte çok işler yapmış, gölgesi cihânı tutmuştu. Zamanının güneşiydi; tıpkı ikindi güneşinin uzun gölgeli, lakin kısa müddetli oluşu gibiydi. Sultan Selim’e yazık, yüzbin kere yazık oldu. O’na kalem de, kılıç da ağlasın).

Bilindiği gibi Sultan birinci Selim, onuncu Osmanlı padişahıdır. On seneden az bir müddet imparatorluğun başında kalmıştır. (1512-1520).
Bazı tarihçiler, kudreti, sür’atli fetihleri ve derin inancı dolayısıyla, O’nu bir başka Türk (Selçuklu) sultanına, Alparslan’a benzetirler.
Bazıları da, kardeşlerinin yerine geçip Osmanlı Devleti’ni parçalamakdan kurtardığı için, İmparatorluğun esas kurucusu olarak görürler.
Hakkında ne söylenirse söylensin; 0, imparatorluğu parçalanmaktan kurtaran ve sağlam temellere oturtan bir sultandı. Gerek Safevî’lere ve gerekse Memlük’lara karşı tâkib ettiği politika ve Müslümanları bir idare ve “ehl-i Sünnet” görüşü altında toplama gayretleri, kendisi hakkında pek çok eserlerin yazılmasına ve tarihçilikte Selim-nâme diye bir çeşit eser yazıcılığının doğmasına sebep olmuştur. Türkçe, arapça ve farsça her üç dilde yazılan bu eserler incelenerek, bu devlet adamının şahsiyeti, düşüncesi ve yaptıkları meydana çıkartılabilir. Burada sizlere iki metin sunulacaktır. Bunlardan birincisi, meşhur tarihçi ve Şeyhülislâm Hoca Sa’deddin Efendi (1536-1599)’nin babası Hasan Canın müşahedelerine dayanan ve Kapuağası Hasan Ağa’nın gördüğü bir rüyadır. Hoca Sa’deddin Efendi, babası Hasan Can’dan naklen şöyle anlatır:
“Mekânı cennet olsun, merhum padişah çok geceler kitap mütâlea eder, uyumazlardı. Bazen bu bendelerine okutup kendileri dinler, bazen de dünya ahvaline dair konuşurlardı.
Bir gece, yatağımda uyuyakalmışım. Sabah namazını kıldıktan sonra hizmetlerine koştum.
– Bu gece görünmedin, ne işteydin? diye sordular. Birkaç gecedir uykusuz kaldığım için, bu gece gaflete geldiğimi ve hizmetlerinden mahrum olduğumu özürle beyan ettim.
– İmdi, ne düş gördünse beyan eyle, buyurdular.
– Arza kâbil bir düş görmedim, diye cevap verdim. Tekrar buyurdular ki:
– Bu ne sözdür? Bir geceyi tamamen uyku ile geçiresin de, bir vkıa görmeyesin. Herhalde görülmüşdür.. Başka vâdide biraz konuştuktan sonra tekrar bana dönerek:
– Abes söyleme. Herhalde bu gece bir vâkıa görülmüştür. Söyle gizleme! dedi.
Her ne kadar düşündümse de görmüş olabileceğim birşey hatırıma gelmedi. İşe yarar birşey görmediğime yemin ettim. Sultan, mübarek başlarını sallayıp hayret gösterdiler. Ben de, “sebebi ne olabilir?” diye hayret ettim. Hemen sonra Kapuağası’nın dairesine bir iş için beni gönderdiler. Oraya vardığımda gördüm ki Hazinedarbaşı Mehmet Ağa (sonradan bazı töhmet sebebiyle katlolundu, aramızda kardeşlik akdi vardı), Kilercibaşı, Sarayağası ve Kapuağası Hasan Ağa adetleri üzere otururlar. Ama kapuağası Hasan Ağa düşünceli ve şaşkın bir vaziyette, başını öne eğmiş, gözleri yaşlı olarak oturuyordu. Bu zat esasında, sessiz, salih, geceleri teheccüd namazı kılan biriydi. Ama bu hali evvelki hallerine benzemiyordu. Bir kimsenin vefat etmiş olduğunu zannettim.
– Ağa Hazretleri kalbinüz gam-nak (gamlı), çeşminüz nem-nak (gözünüz yaşlı) görünür. Sebebi ne ola? dediğimde,
– Hayır, bir şey yok, diye gizlemesi üzerine Hazinedarbaşı:
– Kardeş, Ağa’ya bu gece bir vakıa olmuş da o uykunun sarhoşluğundadır, dedi.
Bunun üzerine:
– Allah için haber verin, devletü padişahımız elbette vakıa görmüşsündür, söyle diye bu bendelerini aciz ettiler. Herhalde zorlama asılsız değildir. İyi armağandır, anlatınız, dedim. Rüyayı nakletmesi için ağayı sıkıştırdık.
Ağa hayhası galib (utanma hissi ağır basan) bir şahıs olduğundan anlatmakdan kaçındı ve:
– Benim gibi yüzü kara günahkarın ne rüyası olur ki padişah huzurunda anlatmaya değsin, kerem edin bana bu teklifte bulunmayın, dedi. Biz sıkıştırmaya, o da vazgeçirmek için yalvarmaya devam etti. Nihayet Mehmet Ağa:
– Nice söylemezsün, bize anlattığıda buna memur olduğunu naklettim. Gizlenmesi ihanet olmaz mı? deyince, Ağa sırrının mührünü açıp anlattı:
– Bu gece rüyamda gördüm ki, eşiğinde oturduğumuz bu kapıyı hızlı hızlı çaldılar. “Ne haber var” diye ileri baktım, yardım; kapu, dışarısı görünecek fakat bir adam sığmayacak kadar az açılmış. Taşlık, taylesanlı (ucu sarkıtılmış sarıklı) nürant kimselerle dolu, elleri bayraklı ve silahlı mükemmel şahıslar. Kapının dibinde, elleri sancaklı dört nürani kimse durur. Kapıyı vuranın elinde Padişah’ın Aksancağı var. Bana dedi ki:
– Bilir misin neye gelmişiz? Ben de:
– Buyurun, dedim. Ded ki:
– Bu gördüğün kimseler Resülullah (s.a.v.)’in ashabıdır. Bizi Hazret-i Resülullah gönderip Selim Han’a selam etti ve buyurdu ki: Kalkıp gelsün ki, Haremeyn hizmeti ona buyruldu. Gördüğün dört kişiden, bu Ebû Beki-r Sıddıyk, bu Ömerü’l Faruk, bu Osman, Zi’n-Nüreyn’dir.
Seninle konuşan ben ise, Ali bin Ebî Talîb’im. Selim Han’a söyle” dedi ve nazarımdan galib oldular. Ben dehşetle kendimden geçip tere batmış ve sabaha kadar baygın yatıp kalmışım. Oğlanlar, teheccüd zamanında mütad üzere kalkmadığımı hastalığa yormuşlar ve sabah namazı vakti geçeceği zaman gelip beni uyarmak için yapmışlar, görmüşler ki suya düşmüş gibi ıslak yatarım. Elbise değiştirmek için yenilerini getirip o aralık, beni uyandırmışlar. Aklım başıma gelince, aceleyle kalkıp namaza yetiştim. Ama tamamen süküna eremedim.”
Ağa bunları anlatırken ağlıyordu. Padişahın buyurduğu hizmeti nakledip derhal huzurlarına gittiğimde, o hizmeti sul etmeyip tekrar yine rüydan bahis açarak:
– Şu senin bu gece sabahadek uyuyup bir vâkıa görmediğin bana tuhaf gelir. Hemen söyle hayvan gibi yatıp uyudun mu?
Dedim ki:
– Padişahım, vâkıayı bu Hasan kulunuz (Hasan Can) görmediyse bir Hasan kulunuz (Kapıağası Hasan Ağa) görmüş. Emriniz olursa arzedeyim..
Buyurdular ki:
– Söyle görelim.. Ben de hadisenin tamamını naklettim. Ben anlattıkça mübarek çehreleri kızarmağa başladı ve vararak mübarek gözlerine yaş geldi.
Bitirince buyurdular ki:
– Derd-mendin safâ’yı meşrebi (zavallının tıynetinde sâfiyet) varmış, sen onu bize medhettikçe “Bir kimseyi ibadet eder görürsün, hemen velî sanırsın” diye seni alaya alırdık, boşuna medhetmezmişsin.. ve devamla:
– Biz sana demez miyiz ki, biz bir tarafa memur olmadan (emir verilmeden) hareket etmemişizdir. Atalarımız vilâyetden behre-mendler idi (velîlikden nasip sahibiydiler), kermetleri vardır. İçlerinde biz onlara benzemedik.. diyerek kendilerini küçük göştermeye çalıştılar.

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet